Betingelser

Home  >>  Betingelser

Betingelser LA Lifestyle AS

1. Forretningsvilkår og avtaleparter
Disse forretningsvilkårene gjelder for avtale om leveranse av webcoaching fra LA Lifestyle AS til sluttbrukere.
Avtaleparter er LA Lifestyle AS og den som er registrert som kunde hos LA Lifestyle, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller som bruker(e) av tjenesten. Avtalen løper inntil den sies opp eller heves av en av avtalepartene. 

Hvis en kunde tar i bruk LA Lifestyle tjenester uten at det er inngått uttrykkelig muntlig eller skriftlig avtale, anses vedkommende å ha akseptert LA Lifestyles generelle vilkår og eventuelle spesielle vilkår for den aktuelle tjenesten. 
Kunden plikter å gjøre vilkårene kjent for andre som av kunden er gitt tilgang til tjenestene. Vilkårene omfatter også dennes bruk.

2. Kundens opplysningsplikt
Når avtalen blir inngått, skal kunder oppgi navn, fødselsdato, bostedsadresse og fakturaadresse, om sistnevnte ikke er identisk med bostedsadressen. 
I tillegg vil LA Lifestyle kunne benytte tildelt telefonnummer og e-postadresse som elektronisk kontaktadresse. 
Dersom andre enn kunden selv regelmessig skal være bruker, plikter kunden å opplyse om korrekt brukerinformasjon så som navn, fødselsdato og adresse. 
For at LA Lifestyle skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen, skal kunden snarest mulig melde adresseendring og andre endringer av betydning for kundeforholdet til LA Lifestyle. Dersom LA Lifestyle ikke har korrekt adresse eller av andre grunner får forsendelser i retur, kan LA Lifestyle ikke oppfylle sin avtaleforpliktelser og vil derfor kunne si opp avtaleforholdet.

3. Ansvar
Alle våre tjenester gjøres på eget ansvar og risiko. LA Lifestyle er ikke ansvarlig for eventuelle skader.

4. Aldersgrense
LA Lifestyle har 18 års grense på alle sine tjenester. Personer under 18 år må ha samtykke av foresatte.

5. Priser
Priser og eventuelle gebyrer for de enkelte tjenestene finnes på www.lalifestyle.no

6. Betaling
Kunden må betale faste og løpende priser på forskudd. Beløpet blir trukket fra kortet de registrerte ved tegning av abonnement. Kunden har ansvar for at det er dekning på kortet ved den faste dato hver mnd.

Dersom kunden mener at faktura/utbetalingen er feil, må kunden klage til LA Lifestyle innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til behandling i LA Lifestyle forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet den del av faktura innen betalingsfristen. 

Ved delvis innbetaling må kunden angi hvilken tjeneste innbetalingen knytter seg til. Ved betaling via faktura skal Kidnummer alltid oppgis. 
Ved betalingsmislighold vil kunden ikke få tilgang til tjenesten lenger, kunden vil få tilgang igjen når vi har mottatt ny betaling.

7. Angrerett
Hvis kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp, i henhold til angrerettloven , som vil si at kunden bruker nettsiden eller mottar planer fra sin coach så bortfaller angreretten i henhold til angrerettloven paragraf §22, artikkel 16.4. Ved kjøp godtar derfor kunden at angreretten bortfaller etter at kunden har startet å bruke tjenesten. 

8. Taushetsplikt
LA Lifestyle og de ansatte i LA Lifestyle har i henhold til lov om elektronisk kommunikasjon § 2-9 taushetsplikt om opplysninger vedrørende bruk av tjenestene og om innholdet i kommunikasjonen. 
LA Lifestyle kan likevel utlevere slike opplysninger til domstolene, politiet, påtalemyndigheten eller andre som i henhold til lov kan kreve det.

9. Behandling av personopplysninger
LA Lifestyle behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter.
LA Lifestyle behandler personopplysninger for å administrere avtaleforholdet, sørge for levering av avtalte tjenester, informere om varer, tjenester og andre ytelser fra LA Lifestyle samt for fakturering. Opplysningene benyttes også for feilretting, drift av tjenestene og sikkerhetsarbeid. 
Kunden samtykker til at LA Lifestyle registrerer og lagrer medlemmets personopplysninger samt historikk om medlemmets bruk av LA Lifestyles tjenester, herunder treningshistorikk.
LA Lifestyle kan utlevere personopplysninger ved betalingsadministrasjon, innkreving, forsikringskrav, regnskapsbehandling eller ved dokumentasjon av trening der bedriftsavtalen krever det.

10. Oppsigelse eller heving av avtale

10.1 Kundens oppsigelse
Webcoaching: Oppsigelsesfristen regnes fra den første dagen i den påfølgende måneden etter oppsigelsen. Det er 14 dagers oppsigelsesfrist på online coachingtjenestene og det gjøres ved å sende en epost til webcoaching@lalifestyle.no
Er tjenesten allerede levert og tilrettelagt kunden gjelder ikke lenger angrefristen. Unntak i angrerettloven § 22:
Varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller er klart personlige.

10.2 Webshop: Angrefristen er i utgangspunktet 14 dager fra forbrukeren får varen i fysisk besittelse. Dersom den næringsdrivende ikke har gitt forbrukeren opplysninger om at det foreligger angrerett og standardisert skjema for bruk av angrerett, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Det samme gjelder hvis det ikke er opplyst om vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåten for å bruke angreretten. Dersom forbrukeren imidlertid mottar disse opplysningene senere, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen forbrukeren mottok opplysningene.

LA Lifestyle: oppsigelse eller heving
Hvis det er saklig grunn, kan LA Lifestyle si opp avtalen med en 14 dagers varsel. LA Lifestyle kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side. Før avtalen heves, skal LA Lifestyle, om mulig, varsle kunden skriftlig. Varselet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for å rette opp forholdet.
Ved betalingsmislighold vil kunden ikke få tilgang til tjenesten lenger, kunden vil få tilgang igjen når vi har mottatt ny betaling.

11. Bindingsavtale for kunder
Ved kjøp av online coachingtjenester hos LA Lifestyle er det bindingstid på 3 eller 6 måneder.

12. Endringer i priser og vilkår
LA Lifestyle har rett til å foreta endringer i tjenester, herunder opphør av tjenesten. Likeså kan LA Lifestyle gjøre endringer i priser og i vilkår. LA Lifestyle skal varsle kunden på hensiktsmessig måte, og senest en måned før endringen trer i kraft.

Ved endring i, eller opphør av, en tjeneste vil kunden kunne tilbys en annen tjeneste. Dette gjelder også ved flytting til adresse der infrastrukturen ikke ligger til rette for å tilby samme tjeneste som kunden hadde på den tidligere adressen. Om kunden ikke ønsker den nye tjenesten, anses avtaleforholdet som oppsagt. 

Ved endring av avtalevilkår, kan forbruker si opp avtalen uten ekstra kostnader med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft. Forbruker som har inngått bindingsavtale kan bare si opp avtalen uten ekstra kostnader om endringen er til ugunst for henne.

13. Tvister
Tvister mellom kunden og LA Lifestyle skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

14. Bruk av elektronisk post
LA Lifestyle bruker epost som informasjonskanal. Der sender vi informasjon om bruker, oppdateringer av nettsiden, nyheter og annen informasjon som er relevant.

15. Ansvar
LA Lifestyle webcoaching er bygget for å hjelpe deg mot en livsstilsendring. Tjenestene vil gi deg veiledning og råd om hvordan du kan nå målet ditt, men alle er forskjellig og vi kan derfor ikke garantere at veiledningen og rådene passer deg. Derfor er bruken av våre tjenester på eget ansvar.

16. Endring av betingelser
LA Lifestyle forbeholder seg retten til å endre betingelsene dersom dette anses nødvendig. I slike tilfeller vil aktive kunder bli varslet om dette skriftlig pr epost.

Please wait...

Registrer for nyhetsbrev

Ønsker du å holde deg oppdatert om LA lifestyle? Få nyheter og informasjon ved å fylle inn din e-post under.

kr 00 Produkt